20 jaar dorpsraad Ospel | Landbouw Ontwikkelings Gebied (L.O.G.)

“Het hoefijzer rondom Ospel”

2006 en 2007 stond voor de Dorpsraad voor een belangrijk deel in het teken van het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG).

LOG’s zijn gebieden voor het vestigen van intensieve veehouderijen. Alleen in deze gebieden kunnen zich nieuwe bedrijven vestigen binnen de intensieve landbouw (varkens, pluimvee, vleesvee). De provincie Limburg heeft in het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg twee zoekgebieden aangewezen in de gemeente Nederweert: één in Nederweert en één in Ospel. Binnen  dat zoekgebied mocht de gemeente zelf de grenzen van het definitieve LOG en de voorwaarde voor vestiging in dit gebied bepalen. Daarbij heeft de gemeente rekening gehouden met de woongebieden en de natuurgebieden in de gemeente Nederweert.

De Dorpsraad heeft destijds op verzoek van de gemeente deelgenomen in de klankbordgroep LOG. Hierin heeft de Dorpsraad in 2006 en 2007, als enige vertegenwoordigers van de inwoners van Ospel, herhaaldelijk aangegeven dat wij onze bezorgdheid hebben over het “hoefijzer” rondom Ospel. Dat onze eigen agrarische ondernemers willen uitbreiden daar staan wij volledig achter.

Concreet hebben wij toen onze standpunten aangegeven;

  • Geen zoekgebieden aanwijzen in een LOG, elk ingediend verzoek van een agrariër (knelpunt) afzonderlijk behandelen (postzegelplan).
  • Wij staan volledig achter de uitbreidingsmogelijkheden voor onze eigen Ospel agrarische ondernemers.
  • Het aanwijzen van zoekgebieden zal stankoverlast met zich meebrengen hetgeen ten koste gaat van de leefbaarheid in onze gemeenschap en niet zal uitnodigen om zich te vestigen in Ospel.
  • Een zorgvuldige belangenafweging van 15 agrarische ondernemers (voornamelijk buiten de gemeente Nederweert) tegen 4.000 inwoners van Ospel. De belangen zijn naar onze mening voor de inwoners aanzienlijk groter.
  • Gelet op de toename van het aantal verkeersbewegingen is naar onze mening de infrastructuur niet voldoende.
  • Er dient een samenhangend gemeentelijke beleid te zijn voor de komende 20 jaar waarbij duidelijk is wat bestemming woon- en agrarisch en recreatiegebied heeft in en rond Ospel.
  • Aanwijzen van een LOG mag geen bedreiging zijn voor de volksgezondheid.

De zorgen voor ons en de inwoners waren groot. Wij hebben ons ingezet en de raadsleden benaderd om bewuste keuzes te maken en rekening te houden met de inwoners. Ook de media hebben wij hierbij betrokken en hebben geleid tot vele en heftige discussies zowel binnen de gemeente als de provincie Limburg.

Belangrijke speerpunten voor de Dorpsraad en de inwoners  waren;

Heeft de gemeente ook gedacht aan de leefbaarheid van Ospel? Door de komst van dergelijke grote bedrijven (de gemeente geeft aan ongeveer 15 bedrijven) zal dit ten koste gaan van de leefbaarheid van 4.000 inwoners. Bij een zorgvuldige belangenafweging zullen de 15 bedrijven, die wellicht allemaal van buiten de gemeente komen, toch niet afwegen tegen de belangen van 4.000 inwoners.  Dat gelet op de aanvragen die bij de gemeente zijn ingediend voor mega intensieve veehouderijen dit grote problemen kan opleveren. De Dorpsraad streeft niet naar intensieve veehouderijen die een industrieel karakter hebben. Ospel is een plattelandsgemeente waar megabedrijven niet thuis horen.  Dit nodigt mensen niet uit om zich te vestigen in Ospel.

Heeft de gemeente ook gedacht aan de infrastructuur? Zijn de wegen toereikend? Of moet de gemeenschap een bijdrage leveren voor het aanleggen van extra wegen voor deze bedrijven. Daar zitten de inwoners van de gemeente niet op te wachten.

Wat voor visie heeft de gemeente ten aanzien van de samenhang tussen toekomstige woongebieden en een LOG?  Worden deze onderwerpen met elkaar in verband gebracht?

Voor de besluitvorming op 18 december 2007 heeft de Dorpsraad alle raadsleden uitgenodigd waarin we onze zorgen nogmaals hebben besproken. Dat ze een weloverwogen keuze moesten maken rekening houdende met de inwoners en de leefbaarheid. Gelukkig hebben ze  toen geluisterd naar onze zorgen en die van de inwoners. “Leden van de raad. Luister naar uw kiezers en laat ze hier geen nare reuk aan overhouden” was de tekst die we de raadsleden meegaven

Op 19 december 2006 en 29 mei 2006 besloot de raad al de begrenzing van het LOG bij Ospel kleiner te maken om landschappelijke redenen. Op 18 december 2007 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de begrenzing nog verder aan te passen om zo tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van Ospel. Op het bijgevoegde kaartje is te zien welk deel van het LOG nog is geschrapt (lichtgrijs) en welk deel er overblijft (donkergrijs).

Verder heeft de gemeenteraad besloten om vestigingsvoorwaarden vast te stellen. Dit maakte het voor bedrijven buiten de gemeente die zich wilde vestigen in het LOG extra lastig.

Wij hebben ons sterk gemaakt om de belangen te behartigen voor onze inwoners en leefbaarheid te bevorderen. Door een goede samenwerking met de inwoners hebben we kunnen bereiken dat het gebied aanzienlijk kleiner is geworden en dat er extra voorwaarden zijn gesteld.

 

Uiteindelijk is het LOG nooit goed van de grond gekomen.

 

Artikel De Limburger uit die tijd!

Ospel dreigt overspoeld te raken voor 20.000 varkens

 

Dorpsraad wil alleen uitbreiding voor eigen agrariërs

 

OSPEL – ”Laat de kiezers hier geen nare reuk aan overhouden.” Zo luidt de slotwens van een brief van de dorpsraad Ospel aan de gemeenteraad van Nederweert. Ospel dreigt overspoeld te raken door zo’n twintigduizend varkens van buiten het dorp. Dat is vijfmaal zoveel als er mensen in Ospel wonen.

Bij de gemeente liggen vier verzoeken voor bedrijven met in totaal 5.940 vleesvarkens, 2.872 vermeerderingszeugen, 10.080 gespeende biggen en 864 opfokzeugen. De dorpsraad is hier bezorgd over. De varkensbedrijven die naar Ospel willen komen, hebben ’gelet op de ingediende aanvraag, een omvang die dusdanig groot is dat Ospel, met een plattelandskarakter, in de toekomst een dorp is met mega-intensieve veehouderijen afkomstig van buiten de gemeente Nederweert’, aldus de dorpsraad in een brief aan de gemeenteraad. Dat de gemeente de aanwezige agrariërs die willen uitbreiden in de toekomst medewerking verleent, is voor de dorpsraad geen enkel probleem. De dorpsraad stimuleert dit zelfs. De gemeente moet echter de eigen agrariërs – Nederweerter ondernemers – niet beperken in de uitbreidingsmogelijkheden van hun bedrijf. Het gevaar dat ontstaat is volgens de dorpsraad dat agrarische ondernemers van buiten de gemeente, die in hun eigen gemeente geen mogelijkheden voor uitbreiding hebben, nu een kans zien in Ospel een bedrijf te vestigen. De bedrijven die naar Ospel willen komen, zijn van grote omvang en kunnen worden aangemerkt als megabedrijven waar de Ospelse gemeenschap en de gemeente Nederweert niet op zitten te wachten. ”We krijgen als Ospelse gemeenschap te maken met een enorme  concentratie van intensieve veerhouderij”, zo staat in de door dorpsraadvoorzitter Frans Smolenaers ondertekende brief. ”Bovendien kunnen onze eigen agrariërs worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden.”

De dorpsraad vraagt zich af of de bestaande wegen toereikend zijn voor een toename van het aantal vrachtauto’s die de bedrijven moeten bevoorraden en afvoeren van meststoffen. Wordt er wel rekening gehouden met de ontsluiting van deze bedrijven op bestaande wegen, zo luidt de vraag.

De dorpsraad is van mening dat dit al niet kan en mag gebeuren voor de inwoners van Ospel. ”Het zal toch niet de bedoeling van de gemeente zijn om zoekgebieden in een Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) aan te wijzen voor ondernemers buiten de gemeente waardoor inwoners van Ospel de dupe worden”, zo laat de dorpsraad de gemeente weten. Gemeenten waar de mega-agrariërs verdwijnen, zullen volgens de dorpsraad blij zijn, ’terwijl wij worden opgezadeld met stank en overlast’. Dorpsraad: ”Dit zal ten koste gaan van de leefbaarheid in onze gemeenschap en zal burgers niet uitnodigen om zich te vestigen in Ospel”.

De Nederweerter raad krijgt het advies  nu geen zoekgebieden aan te wijzen in een LOG, maar ieder verzoek afzonderlijk te beoordelen en op basis van de bevindingen al dan niet medewerking te verlenen voor het aanwijzen van een zoekgebied in een LOG voor uitsluitend agrariërs uit de eigen gemeente. De dorpsraad waarschuwt dat de problematiek inzake het aanwijzen in een LOG verstrekkende gevolgen kan. De raad dient een zorgvuldige afweging te maken, waarbij de belangen van de eigen agrariërs en zeker ook de belangen van de vierduizend inwoners van Ospel een grote rol spelen.