Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ospel Actueel. Dit is een stoffig en wollig stuk tekst om uit te leggen wat je wel en niet mag doen op de website van Ospel Actueel en wat wij kunnen doen als we vinden dat het niet goed gaat.

1. Inleiding en Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora, etc., op Ospel Actueel. Ospel Actueel is een uitgave van de Blue Avocado, gevestigd en kantoorhoudende te (6035SB) Ospel aan Beelenstraat 3A. Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van Ospel Actueel berusten uitsluitend bij Blue Avocado en haar licentiegevers. Blue Avocado behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van Ospel Actueel voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Avocado is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) Ospel Actueel geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

2. Ospel Actueel-account
Ospel Actueel heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Ospel Actueel in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Ospel Actueel een andere reden bestaat.

3. Reageren
Opdat onze sites een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.

• Wees beleefd
• Maak u bekend
• Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
• Geef argumenten voor uw mening
• Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
• Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
• Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld
• Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
• Gebruik geen schuttingtaal
• Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk
• Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Ospel Actueel behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren. Ospel Actueel sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. U bent aansprakelijk en vrijwaartOspel Actueel, Blue Avocado en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

4. User generated content
U bent verantwoordelijk voor de content die u plaatst of instuurt naar Ospel Actueel. U staat er voor in dat de content niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Ospel Actueel. In het bijzonder garandeert u dat de content niet strijdig is met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

U vrijwaart Ospel Actueel voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit de inhoud en de vorm van de door u geplaatste of ingestuurde content.

5. Licentie en privacy
Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u Ospel Actueel, Blue Avocado en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Het privacystatement van Ospel Actueel is van toepassing op ieder gebruik van Ospel Actueel en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Ospel Actueel verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Ospel Actueel zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval Ospel Actueel daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen de privacyregeling van Ospel Actueel en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

6. Slotbepalingen
Ospel Actueel kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Eventuele gewijzigde voorwaarden zullen op Ospel Actueel bekend gemaakt worden. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde voorwaarden kunt u dat per e-mail aan Ospel Actueel te kennen geven, in welk geval uw Ospel Actueel account wordt beëindigd. U kunt dan geen reacties meer plaatsen op de website en Social Media van Ospel Actueel.

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Ospel Actueel samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.