Gemeente Nederweert biedt meer ruimte om te bouwen

Beleidsregel ‘bouwen in tuinen 2021’

Er is een grote vraag naar woningen. Wij willen graag dat er versnelling komt in de woningbouw. De gemeente Nederweert wil het daarom mogelijk maken om, onder bepaalde voorwaarden, een woning te bouwen in de bebouwde kom. “Het huidige beleid biedt die mogelijkheid niet als het bestemmingsplan woningbouw niet rechtsreeks toestaat”, aldus wethouder Koolen. “Door het beleid aan te passen komen we tegemoet aan de wensen van inwoners en initiatiefnemers.” Op 20 juli behandelt de raad het voorstel.

Wat is de aanleiding?
Burgemeester en wethouders en de raad stelden eerder een voorkeursscenario vast voor woningbouw in Nederweert. Dat scenario gaat onder meer uit van voldoende en versneld bouwen voor de eigen inwoners. De nieuwe beleidsregel draagt daar aan bij.

Om welke locaties gaat het?
Het gaat in eerste instantie om plekken in de bebouwde kom waar men voorheen met een speciale vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan een woning kon bouwen. Die mogelijkheid kwam op veel plekken door een z.g. beheersverordening te vervallen. Burgemeester en wethouders willen nu, met het nieuwe beleid, weer ruimte bieden om op deze plekken een woning te bouwen. “Het zijn plaatsen die in het verleden in beginsel als geschikte locaties zijn aangemerkt” aldus wethouder Koolen. Gezien de grote vraag naar woningen, zijn dit logische plekken om nu te benutten.

Compensatie
In de kernen zijn er ook locaties die niet onder deze categorie vallen, maar die toch een logische plek kunnen zijn voor de bouw van een woning. Ook daar wil de gemeente op termijn ruimte bieden voor woningbouw. “De voorwaarden hiervoor werken we eerst nog verder uit”, aldus wethouder Koolen. De gemeente denkt daarbij aan een vorm van compensatie in verband met de toename van de verstening in de kernen en de waardevermeerdering van de locaties. We streven er naar om hiervoor eind 2021 een regeling klaar te hebben.

Welke voorwaarden gelden er
Uit onderzoek blijkt dat door de vergrijzing steeds meer behoefte is aan seniorenwoningen. Het is daarom belangrijk dat er woningen worden gebouwd die nu en in de toekomst geschikt zijn voor deze doelgroep. We stellen daarom als voorwaarde dat de woning levensloopbestendig is. Daarmee bedoelen we dat de keuken, woonkamer, sanitair en minimaal één slaapkamer op de begane grond is.

Kosten
Alle kosten in verband met het bouwplan komen voor rekening van de initiatiefnemer. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van onderzoeken voor de omgevingsvergunning. Belangrijk is dat onderzoeken aantonen dat de locatie voldoet aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (denk aan bodem-, geluid- en geuronderzoeken).

Wanneer en hoelang is de regeling van kracht?

Als de gemeenteraad op 20 juli akkoord gaat met het voorstel gaat de regeling voor twee jaar gelden. Daarna bekijken we of er behoefte is om de regeling voort te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *