Kadernota 2022-2025: met nieuwe energie en helder eigenaarschap

In het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 presenteert het college van B&W de kadernota 2022-2025. Dit in aanloop naar de laatste programmabegroting in deze raadsperiode. Ook in deze kadernota is een apart hoofdstuk opgenomen over de gevolgen van corona voor de gemeenschap van Nederweert. De impact van corona op onze inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers is groot. Met nieuwe energie en helder eigenaarschap werken we samen aan een nieuwe toekomst. 

Terugblik

In de kadernota blikken we ook terug op de huidige raadsperiode. In goede samenwerking met de gemeenteraad zijn er veel belangrijke besluiten voor Nederweert genomen. 

Mobiliteitsopgave

Zo is de discussie rondom de mobiliteitsopgave voor Nederweert en omgeving afgerond met een besluitvorming in onze raad en die van het Limburgs parlement. Komende jaren gaat de schop de grond in voor enkele belangrijke mobiliteitsprojecten.

Centrumplan

Ook over het centrumplan is deze raadsperiode een definitief besluit genomen. Na het doorlopen van de bezwarenprocedure is het op dit moment zichtbaar dat we aan de vooravond staan van een forse versterking van ons centrumgebied. 

Duurzaamheid 

Rondom het thema duurzaamheid hebben we laten zien als relatief kleine gemeente grote ambities waar te kunnen maken. De realisatie van een windmolenpark, het actief verduurzamen van gemeentelijke energiezuinige gebouwen, het mogelijk maken van een zonnepark en het ondersteunen van allerlei duurzaamheidsinitiatieven zijn hier treffende voorbeelden van.

Sociale domein

In het sociale domein is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd. Met een aanvalsplan hebben we de bestrijding van armoede structureel een impuls gegeven. Er is aandacht besteed aan eenzaamheid en er wordt werk gemaakt van positieve gezondheid. Extra budget was nodig voor de zorg voor onze jeugd. Aan de hand van een omvangrijke verwervingsstrategie werken we aan de transformatie van de jeugdzorg. En meest recent is de extra investering in de sociale werkvoorziening van de Risse Groep. 

Ondermijning

De ondermijningsaanpak in de gemeente Nederweert valt op en krijgt waardering.

Helder eigenaarschap

Dit alles is het resultaat van een krachtige samenwerking tussen inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bestuur. Vaak nemen Nederweerter inwoners zelf het initiatief en heeft het bestuur geen of een beperkt faciliterende rol. Afhankelijk van het algemeen belang is meer of minder betrokkenheid van het bestuur noodzakelijk. Belangrijk, zeker bij grote(re) projecten, is om vanaf de start goede afspraken te maken over ‘eigenaarschap’ en rolverdeling. Heldere afspraken aan de voorkant voorkomen dat achteraf onduidelijkheden ontstaan. 

Financieel blijvend gezond

In de begroting 2021 werd gesproken over het mogelijk negatieve effect van de herijkingsoperatie van het gemeentefonds. Op basis van de berichtgeving tot nu toe is de gemeente Nederweert geen zogenaamde nadeelgemeente. Bovendien heeft onze koepelorganisatie, de VNG, arbitrage ingeroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiële tekorten in de jeugdzorg. We verwachten dat deze arbitrage leidt tot een rechtvaardigere betaling van de rijksoverheid richting gemeenten. In de fase van het schrijven van de kadernota, is een meerjarig sluitende begroting nog niet bereikt. Voor het opstellen van een meerjarig sluitende begroting worden de effecten van de meicirculaire, de landelijke herijkingsoperatie en de arbitrage meegenomen. Als bovengenoemde zaken onvoldoende financieel soelaas bieden, komen er richting de begroting aanvullende maatregelen. Een eventuele belastingverhoging voor inwoners is daarbij niet het uitgangspunt. Dat wordt gezien als laatste optie.

Behandeling

Op dinsdag 6 juli wordt de kadernota in de raadsvergadering behandeld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *