Nederweert stelt lokale energie strategie vast

Hoe gaan we om met energie initiatieven

Met de aanleg van een windpark, een zonnepark en tal van andere initiatieven is Nederweert goed op weg om te verduurzamen. De gemeenteraad stemde op 8 juni in met de lokale Energie Strategie. De raad nam ook kennis van het uitnodigingskader voor zonne-energie op land. Daarmee geven we richting aan initiatiefnemers en de koers voor de toekomst.

Ambitie
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat de gemeente in 2035 energieneutraal wil zijn. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op deze ambitie. Momenteel wordt het windmolenpark in Ospeldijk gerealiseerd en heeft de gemeente medewerking verleend aan de realisatie van zonnepark ‘t Kruis. Deze projecten dragen bij aan de invulling van onze lokale ambitie en aan de Regionale Energie Strategie (RES). De Provincie Limburg geeft aan voorrang te willen geven aan het realiseren van zon op daken. Daarnaast moeten we ons bij de ontwikkeling van (grootschalige) energieprojecten realiseren dat de huidige netwerkcapaciteit beperkt is.

Betekenis
Met de instemming van de Lokale Energie Strategie betekent dat we blijven werken aan het behalen van onze lokale ambities. Dit doen we onder meer door in te (blijven) zetten op energiebesparing en het stimuleren van zon op daken. We kijken ook naar mogelijkheden voor regionale aanpak/ samenwerking. Daarnaast werken we aan de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties, waaronder het gemeentehuis en de sporthal.

Ervaring opdoen
Het besluit van de raad betekent dat we op korte termijn geen nieuwe plannen voor een windmolenpark en/of zonnepark toevoegen. Voorstellen voor zon op land en/of windenergie komen mogelijk weer in beeld nadat een programma energietransitie door de raad is vastgesteld. Voor dit nog op te stellen programma worden de ervaringen van het windpark Ospeldijk en zonnepark ‘t Kruis betrokken. Bij het windpark in Ospeldijk gaat het om een evaluatie die wordt uitgevoerd nadat de windmolens operationeel zijn. Bij het zonnepark ’t Kruis gaat het om een evaluatie van het proces om te komen tot een zonnepark.

Verantwoordelijkheid
We realiseren ons dat bij projecten voor windenergie en zon op land de impact op de ruimtelijke ordening groot is. En juist daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke overheid. Om die reden willen we bij toekomstige ontwikkelingen het Landschapskader ook betrekken dat in regionaal verband wordt opgesteld.

Geen nieuwe (grootschalige) projecten
Het uitnodigingskader zon op land zetten we nu dus nog niet in. Dat betekent ook dat we nog geen principeverzoeken en/of vergunningaanvragen in behandeling nemen voor dergelijke projecten. Op een later moment laten we mogelijk nieuwe, (grootschalige) projecten voor wind en/of zon op land toe. Dat is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het programma Energietransitie. Nieuwe plannen voor grootschalige wind –en of zonne-energie kunnen pas daarna en ook nog binnen de RES-regio, getoetst en afgestemd worden. Daarbij blijft de afweging ook afhankelijk van of er voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is.

Het opstellen van het programma Energietransitie staat gepland voor het najaar van 2021. De verwachtte doorlooptijd van een programma o.b.v. omgevingswet is ongeveer een jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *